English    Español  

היכרות עם ישראל דרך עדשה אקולוגית

המסלול שלהלן כולל את הרכיבים הבאים :

מבוא לאיכות הסביבה של ישראל
ישראלואנרגיה אקולוגית הייטק חדשנות , מתחדשת , חיסכון במים,והתפלה
עצים בישראלובשריפה בכרמל
המים של ישראל אתגרים
חקלאות אורגנית בישראל
נדידת הציפורים בישראל
האקולוגיה של ירושלים
טיולי הליכה , מדבר ואקולוגיה
כל רכיב ממוקםבחריץ הבוקר או אחר הצהריים ,ובחלק מסוים שלהמדינה. יכולים מאוד בקלות להיות שונה אלה ; ניתן להוציא חלק מהרכיבים לחלוטין. ניתן לשנות מסלול זה מבוסס על הצרכים ואינטרסים שלהקבוצה , ובכלל זה תוכן ומשך עניין .

מסלול לדוגמה בישראל לסביבה

יום 1: הגעה לשדה התעופה בן גוריון . לנסועלעיירה של כליל ( בגליל העליון) . הלילה בכליל .

יום 2 : בבוקר : סיור במתקנים סולאריים פנל באזור הגליל , וחקר של אנרגיה מתחדשת בישראל. אחר הצהריים :לכנרת. תכנית על בעיות מים בישראל . שעות אחר הצהריים המאוחרות : חזרה לכליל , ולהכין ארוחת ערב. הלילה בכליל .

יום 3: נסיעה להר כרמל. סיור באתר של2010 האש. ללמוד על מקורות התנ”ך על עצים. תחזור לכליל ולהכין ארוחת ערב. הלילה בכליל .

יום 4 : בבוקר : נסיעה לירושליםולבדוקלמלון . בקרלחקר ציפורי ירושלים . עבור לכותל מערביביום שישי בערב , ולאחר מכן ארוחת ערב יום שישי בערב . לילה במלון בירושלים.

יום 5: הסיור בירושלים בשבת בבוקר הליכה. למידהבשעתי אחר הצהריים בירושלים ואקולוגיהבגן סאקרוגן הוורדים . ערב: לילה חינם בירושלים. לילה במלון בירושלים.

יום 6: לך לשוק מחנה יהודה בירושליםלתכנית על מזון גלובלי ומקומי בישראל. ארוחת צהריים בשוק. אחר הצהריים : נסיעה למושב שובה שבצפון הנגב המדברי ללמוד עלהניסיון שלקהילה צעירה מכוונת לקיימות סביבתית. ארוחת ערב ולישוןבשובה .

יום 7: טיול במדבר וחקר התנ”ך תורתו הנוגעתלמדבר. ארוחת ערב ולישוןבשובה .

יום 8: נסיעה לקיבוץ אביעזרבעמק האלה ,וטיול למעיין מקומי ליד איפה דוד הרג גוליית.

אחר הצהריים : נסיעה לחווה אורגנית וחוה v’Adam קהילה ליד מודיעין . סיור באתר ,ולייצר יבול מהשדה. לאכול ארוחת ערבבחווה ולאחר מכן תעסוק בערב הלימודבישיבת חקלאות בת קיימא בישראל. הלילה בחוה v’Adam .

יום 9 : בבוקר : נסיעהלמתקן מכונית החשמלית בטר פלייס לסיורונסיעת מבחן של מכוניות חשמליות . אחר הצהריים : הביקור השפד”ן , ישראלוfacilty מחזור השפכים הגדול במזרח התיכון. ערב: ארוחת ערב ובלילה בתל אביב.

יום 10: בוקר: נסיעהלפרק חירייהלסיור במזבלה פנתה פרק. אחר הצהריים : ביקור במפעל להתפלת מים. הערב בתל אביב. מלון בתל אביב

יום 11 : מושב סיום . לעזוב את תל אביבלנמל התעופה בן גוריון .