English    Español  

שיחות ומפגשים

שיחות ומפגשים

ארגון אקו תיירות בישראל מציע הרצאות בנושאים שונים הקשורים לסביבה. כמו כן, ניתן לארגן פאנלים בהם יערך דיון מפי דוברים שונים בתחום נבחר.  

מעוניינים בשיחה מאת אנשי מקצוע בתחום הסביבה וארץ ישראל? אנו מציעים תכניות, הרצאות ומפגשים מרתקים על ידי אנשי מקצוע הזמינים למפגשים בכל הארץ; רובנו בעלי תארים מתקדמים ובעלי נסיון נרחב בהדרכה והרצאות בנושאים הכוללים:

  • קלין-טק, טכנולוגיות ירוקות בישראל.
  • ציפורים ומגוון המינים בארץ הקודש.
  • התמודדות עם משבר המים במזרח התיכון.evening speaker
  • חקלאות אורגנית בישראל.
  • הסביבה במקורות וחיבור לערכים יהודיים. 
  • אתגרי המחר בתחום המים בישראל.

למידע אודות תמחור מפגשים, צרו קשר עם אקו תיירות בישראל.