English    Español  

נדידת הציפורים

birds-flying-over-mt-hermonבמהלך תקופת הנדידה, יותר מ-280 זנים של ציפורים עוברים באזור ומצטרפים לעשרות המינים האזוריים. ציפורים אלו עושות את דרכן מאירופה לאפריקה בסתיו ומאפריקה לאירופה באביב. סיור זה יעקב אחר אחד מפלאי הטבע הגדולים ביותר באזורנו – נדידת הציפורים. על ידי נסיעה צפונה לאגמון החולה, המשמש כשמורה של מעל 3,200 דונם, והתמקדות בתנועת הציפורים, סיור זה יאפשר הכרות עם שמורת הטבע ואלפי הציפורים המבקרות בה. ציפורים אלו ייצגו כמה מעשרות מינים המייצגים חלק קטן ממעל 500 מיני ציפורים שעוברות במרחב האווירי של ישראל פעמיים בשנה.

המשתתפים יוכלו לללמוד בסיור זה לא רק את היופי ששמורת החולה מציעה, אלא גם פיסת ההיסטוריה הקשורה בתחום זה החל מהיותה תחנה מפורסמת בנדידת הציפורים מאירופה ואפריקה, דרך ייבוש אגמון החולה לאחר הקמת המדינה ועד שיקום השמורה על ידי מדענים, צפרים ופעילים סביבתיים רבים בעשורים האחרונים.

יש לציין שהתקופות הטובות ביותר לטיולים בעקבות הנדידה הם במהלך עונות המעבר של נובמבר ואפריל ושעות הסיור המומלצות הן בשעות הבוקר המוקדמות. לכן, במידה ויתבקש, יתוכנן מקום לינה בקרבת מקום הסיור לערב הקודם לסיור.