English    Español  

נחל קדרון – עבר, הווה ועתיד

view_from_mount_scopus_campusנחל קדרון הוא נחל המתחיל מאזור הצפוני של העיר העתיקה בירושלים ונשפך לים המלח. לאורך רוב ההסטוריה, נחשב נחל זה לגבול הגאוגרפי והמוניציפאלי של ירושלים ולכן בעת העתיקה הוקמו בו בתי קברות באזורים שנחשבו מחוץ לעיר. עם הזמן, דתות שונות קשרו את עצמם לתוואי הנחל העולה לירושלים מהמדבר ולהרי הציון, המוריה והזיתים שנישאים סביבו. כך, נוצר תוואי נחל הקושר בתוכו עושר תרבותי והסטורי מרתק ביופיו

למרות הסטוריה זו, בעשרות השנים האחרונות, הנחל נחשב לאחד הנחלים המזוהמים ביותר בארץ כתוצאה משפכים הזורמים אליו ללא טיהור מהשכונות הצפוניות והמזרחיות של ירושלים.  כמו כן, בגלל מחלוקות פוליטיות שונות, לא ניתן היה להקים מתקן טיהור שפכים באזורים המזרחיים של העיר הנתונים למחלוקת בינלאומית 

לכן, על בסיס רקע זה, סיור זה יתחקה אחר קורותיו של נחל קדרון. הסיור יתחיל בתצפית מהר הצופים לעבר הנחל, ימשיך לדיון בהסטוריה וברקע הדתי של הנחל במרגלות הר הזיתים כמקור להשראה וימשיך להליכה בתוואי הנחל לכיוון צפון תוך דיון בהיותו מקור ללזיהום מתמיד של מקורות המים ואגן הקדוש בעת המודרנית

החלק האחרון של הסיור ידון ביזומות הסביבתיות השונות סביב נחל הקדרון ובשאלה האם הוא חייב להוות מראה לסכסוך המתמשך או יכול להוות גשר לשיח בין דתי ושיתוף פעולה בנושא הסביבה

כמו כן, ניתן לסיים סיור זה בפאנל בין דתי בנושא סביבה בהשתתפות אנשי דת נציגי שלושת הדתות של ירושלים שידונו בקשר בין דת לסביבה