English    Español  

מחנה יהודה והגלובליזציה של האוכל

IMG_1191-1024x768שוק מחנה יהודה הוא אחד השווקים הידועים באזור. הוא מעיד על שפע המאכלים של המזה”ת ועל התוצרת המקומית המגוונת. כמו כן, השוק יכול להוות מראה לאתגרים הסביבתיים העומדים בפני החברה המודרנית הקשורים בייצור מוצרים בסיסיים ודפוסי הצריכה של מזון. בסיור זה, המדריך מטעם אקו תיירות ישראל יתאר את ההסטוריה של השוק לצד התפתחות התלות הבינלאומית של ישראל באספקת מזון במשך שלושים השנים האחרונות תוך דיון מעמיק בגורמים לתלות זו.

בנוסף, סיור זה יחקור אחר המשמעות של התפתחות זו על החברה והכלכלה בישראל והמפגעים הסביבתיים העולמיים כמו שינויי האקלים, שריפת יערות גשם ואבדן מיני בעלי חיים שעליהן היא משפיעה. מנגד, המדריך יציג את ההתפתחויות האחרונות בנוגע לגידול אורגני וחנויות טבעיות וכיצד אלו משפיעים על דפוסי צריכת המזון. במידה וידרש, המדריך גם יוכל להציג מגוון טקסטים דתיים ותרבותיים העוסקים בחקלאות, מסחר וצריכת מזון.

הטיול המומלץ הוא בן שעתיים הכוללות סיור בשוק, מצגת מטעם המדריך ודיון במסקנות או בטקסטים יהודים הקשורים בהן.

כמובן שניתן לשלב ארוחת צהריים לפני ואחרי הסיור באזור השוק.