English    Español  

חוות אורגניות בישראל

Eco volunteeringלמדו כיצד ענף החקלאות האורגנית מתפתח בישראל באופן מתמיד וכיצד הוא משפיע על תוצרת החקלאית המודרנית. דרך סיור רגלי בחווה אורגנית, הרצאה מטעם חקלאי מקומי וטעימות מתוצרת אורגנית בחווה יוצגו כל המימדים של הגידולים האורגניים בישראל. כמו כן, תינתן האפשרות לחקור דפוסים אלו דרך טקסטים דתיים והסטוריים שונים הקשורים לחקלאות.

בטיול זה המדריך יתאר את הופעתה של חקלאות אורגנית בישראל בחמש עשר השנים האחרונות, וידון בחדשנות תופעה זו והשפעתה על החקלאות בכלל. כמו כן לאחריו יערך דיון על רעיונות אלה וכיצד הם מפיעים על תהליכי גידול החקלאות המודרנית. בסופו של היום, תוכלו להבין כיצד החקלאות האורגנית רלוונטית לאתגרים של ימינו.

כמו הביטו אל  המגמה האחרונה של חקלאות אורגנית בישראל באמצעות אינטראקציה עם מגדל מקומי. אנו נספק חוויה פעילה, מרגשת על האדמה בישראל המקשרת ישראל המודרנית, סוגיות סביבתיות עכשוויות, ומקורות הסטורים ומנהגים תרבותיים. מתוך כך, תתאפשר גם להשתתף בעבודת החקלאות במקום.