English    Español  

חדש באקו-תיירות

חדש באקו-תיירות

אנו שמחים להודיע על סיור חדש מבית היוצר של אקו-תיירות ישראל. והפעם, הסיור יתמקד בנחל קדרון בראי העבר ההסטורי והמפואר שלו, ההווה המוזהם והבעייתי והפוטנציאל העצום הטמון בעתידו. הסיור יתחיל בתצפית מהר הצופים לעבר הנחל, ימשיך לדיון בהסטוריה וברקע הדתי של הנחל במרגלות הר הזיתים כמקור להשראה וימשיך להליכה בתוואי הנחל לכיוון צפון תוך דיון בהיותו מקור ללזיהום מתמיד של מקורות המים ואגן הקדוש בעת המודרנית

החלק האחרון של הסיור ידון ביזומות הסביבתיות השונות סביב נחל הקדרון ובשאלה האם הוא חייב להוות מראה לסכסוך המתמשך או יכול להוות גשר לשיח בין דתי ושיתוף פעולה בנושא הסביבה

.כמו כן, ניתן לסיים סיור זה בפאנל בין דתי בנושא סביבה בהשתתפות אנ

שי דת נציגי שלושת הדתות של ירושלים שידונו בקשר בין דת לסביבה

לפרטים נוספים ניתן לצפות בעמודהסיור או לפנות אלינו ישירות ולקבוע תאריך לסיור

view_from_mount_scopus_campus

kidron 2

kidron