English    Español  

הזמן עכשיו

מחירים 

 .מחירי התכניות משתנים לפי תוכן התכנית, מיקומה הגיאוגרפי ואורך הפעילות המוצעת. לטבלת מחירים מפורטת ניתן לפנות לטבלה המצור

לדוגמא, סיור בן שעתיים באזור שוק מחנה יהודה שבירושלים יעלה 500 ש”ח לקבוצה של 30 משתתפים. לעומת זאת, סיור של יום שלם באזור רמת הגולן יעלה 1300 שקלים לקבוצה מאותו הגודל ו – 2000 ש”ח לזוג שירצה להזמין סיור פרטי באותו האזור

בנוסף, גודל הקבוצה יכול להוסיף לעלויות השונות. זאת מכיוון שאנו שואפים לחוויה עמוקה וקשר ישיר בין המדריך לקבוצה ולכן אנו מציעים שלכל קבוצה מעל ל-30 משתתפים יהיה יותר ממדריך אחד בכדי שנוכל לפצל את הקבוצה ולהעביר את התכנים באופן הראוי.  הוספת מדרך לקבוצה הגדול ממספר זה, תוסיף על העלות החל מ-400 לסיור קצר ועד 700 ליום שלם